จังหวัดที่ส่งรายงาน

60

โรงพยาบาลประเมินตนเอง

388

โรงพยาบาลประเมินตนเอง ผ่านตามเกณฑ์

113

ร้อยละของโรงพยาบาล ผ่านตามเกณฑ์

29.12 %